• +30 23750 20 151
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθλητισμός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                                                                                    

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

         Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Την υπ’ αριθμόν 17/2016, απόφαση του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας , με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων Π.Φ.Α  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους στο Δήμο Σιθωνίας, περιόδου 2016-2017»
 5. Το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΑΔΑ Ω7ΥΦ4653Π4- ΑΤΙ)  και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και όσα αυτό ορίζει, σχετικά με την υποβολή αιτήσεων- προτάσεων, για την υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2016-2017
 6. Το ΦΕΚ 1774/17-06-2016, Τεύχος Β’, (Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)»
 7. Το ΦΕΚ 2863/08-09-2016, Τεύχος Β’, (Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420) «Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη ΠΦΑ με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-2017», όπου μας εγκρίνεται ένας καθηγητής φυσικής αγωγής
 8. Το έγγραφο με υπ’ αριθμόν πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/214731/15478/1452/1036, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους, όπου πιστοποιήθηκαν οι φορείς υλοποίησης Π.Α.γ.Ο περιόδου 2016-2017
 9. Το έγγραφο με υπ’ αριθμόν πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337652/23247/2372/1640, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους και το έγγραφο με υπ’ αριθμόν πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337704/23255/2375/1641, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους,
 10. Τον Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ ,

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ενός (01) Πτυχιούχου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2017, με ωριαία αποζημίωση, όπως προβλέπεται από το οργανωτικό πλαίσιο της ΓΓΑ, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017, για την εξής ειδικότητα:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

01

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

1

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ

Έως

8 μήνες

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

ΣΥΝΟΛΟ

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.   Αίτηση

2.   Φωτοτυπία πτυχίου φυσικής αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

3.   Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.   Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

6.   Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα

αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές     καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

7.   Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.

8.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα και Β)

ο υποψήφιος  δηλώνει, ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

9.   Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος

10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα  γίνει  σύµφωνα  µε την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» καθώς και το νέο ΦΕΚ 1774/17-06-2016, Τεύχος Β’, (Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)»

Τυπικά προσόντα:

Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. Διδακτορικό: 1 μονάδα. Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: Αρ. μηνών x ώρες απασχόλησης το μήνα x 0,08 μονάδες /120 Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) x 0,05 μονάδες. Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια,

Πολυτεκνία Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα. Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 N. 3838/2010). Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική μέριμνα. Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα, Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο.

Επιλογή - Ανάρτηση                   πινάκων - Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. 50/ 2016, απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου , με θέμα « Ορισμός 3μελούς επιτροπής για προσλήψεις προσωπικού ».

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία       και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας, είτε ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Νικήτη Χαλκιδικής, τ.κ 63088, τηλέφωνο επικοινωνίας: 23750 20151 και 23750 20277, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10-11-2016 και για (10) δέκα ημερολογιακές ημέρες έως και 19-11-2016.

Η περίληψη της παρούσης ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε τοπική εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής 2 φορές και ολόκληρη η ανακοίνωση στους Πίνακες Ανακοινώσεων του οικείου Φορέα, του Δημαρχείου στην Νικήτη, του ΚΕΠ, στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ www.sithonia.org και του Δήμου www.dimossithonias.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ

ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


© 2022 sithonia.org. All Rights Reserved. Powered by iS.gr